Agatha Vega, Simon Kitty - Taken From The Tabloids